बुढा घरमा नभएकाे बेलामा हरु केटासगँ एस्ताे गरेपछि..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *